PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Informacje dla zawodników

Komisja Wspinaczki Sportowej uprzejmie informuje zawodników o warunkach startu w zawodach IFSC i PZA.

1. Zawody międzynarodowe

1.1. Uczestnictwo

W zawodach międzynarodowych z cyklu pucharów Europy i Świata a także w zawodach mistrzowskich juniorów i seniorów mogą uczestniczyć zawodnicy należący do kadry narodowej PZA. Istnieje możliwość startu zawodnika spoza kadry po wcześniejszym złożeniu wniosku przez jego trenera do Komisji Wspinaczki Sportowej o zgodę na dołączenie zawodnika do składu reprezentacji na dane zawody; należy to zrobić najmniej na jeden miesiąc przed daną imprezą.

Podstawą do kwalifikowania zawodników do kadry narodowej są:

 • miejsca od 1 do 2 w odpowiednim rankingu PZA lub,
 • miejsca od 1 do 8 w rankingu IFSC PŚ lub,
 • miejsca od 1 do 6 w rankingu PE lub,
 • miejsca od 1 do 10 w MŚ lub,
 • miejsca od 1 do 8 w ME lub,
 • miejsca od 1 do 6 w zawodach z cyklu PŚ lub,
 • miejsca od 1 do 4 w zawodach z cyklu PE lub,
 • miejsca od 1 do 3 w MP.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZA może poszerzyć skład kadry narodowej na wniosek zawodnika. Decyzja o rozszerzeniu kadry podlega ogłoszeniu w komunikacie PZA z podaniem imienia, nazwiska, przynależności klubowej i uzasadnienia decyzji.

1.2. Klasy sportowe zawodników

Szczegółowe zasady przyznawania zawodnikom klas sportowych oraz kwalifikowania zawodników do kadry narodowej na imprezy mistrzowskie i pucharowe są opisane w rozdziałach przepisów współzawodnictwa we wspinaczce sportowej organizowanego przez Polski Związek Alpinizmu 2010. Zawodnicy kwalifikujący się do kadry na podstawie klasy sportowej, muszą formalnie wystąpić do PZA z wnioskiem o nadanie klasy. Zawodnicy kwalifikujący się do kadry na podstawie rankingu PZA nie muszą nadsyłać żadnych dodatkowych wniosków.

1.3. Plany startowe zawodników

Zawodnicy lub trenerzy zawodnika planującego udział w rywalizacji międzynarodowej powinni przesłać do Komisji Wspinaczki Sportowej plany startowe zawodników zgodnie z odpowiednim komunikatem. Zgłoszenia te pozwolą na optymalne zaplanowanie dotacji finansowych dla zawodników. Jednocześnie informujemy, iż nie przesłanie planów startowych wiąże się z nie uzyskaniem dotacji finansowych na zawody.

1.4. Licencja IFSC

Według przepisów IFSC (International Federation of Sport Climbing) zawodnik przed rozpoczęciem startów w zawodach międzynarodowych Pucharu oraz Mistrzostw Europy i Świata, zarówno juniorów jak i seniorów powinien posiadać aktualną na dany rok licencję IFSC. Wniosek o licencję można pobrać ze strony IFSC, podpisać (jeśli zawodnik jest niepełnoletni potrzebny jest także podpis rodzica) i wysłać na adres Polskiego Związku Alpinizmu, skąd po zatwierdzeniu zostanie wysłany do IFSC oraz przesłać opłatę licencyjną wg tabeli opłat na konto PZA. Licencje IFSC należy przesyłać do PZA najpóźniej na 21 dni przed planowanym startem w zawodach pucharowych lub mistrzowskich z kopią potwierdzającą opłatę licencyjną; bez potwierdzenia wpłaty za licencję, zawodnikowi nie zostanie ona wyrobiona (lub uaktualniona). Licencje powinny być wypełnione czytelnie (najlepiej komputerowo).

1.5. Licencje i opłaty 2016

Informacja w komunikacie

1.6. Badania lekarskie

Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie, które należy wysłać do biura PZA. Orzeczenie o zdolności zawodnika do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Alpinizmu wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a jeżeli takiego nie ma — lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2011, Dz. U. nr 088, poz. 500). Inne nie będą uwzględniane.

1.7. Zgłoszenie ostateczne na zawody

Zawodników planujących startować w zawodach IFSC prosimy, by z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 20 dni przed oficjalnym zakończeniem przyjmowania zgłoszeń) przesyłali potwierdzenie do KWS o planowanym starcie; zostanie ono przesłane dalej do IFSC. W przypadku zawodów seniorskich należy również na 3 tygodnie przed zawodami wysłać na konto PZA opłatę startową. Jeśli jednak, w ostatniej chwili zawodnik zrezygnuje ze startu, ponosi koszty opłaty startowej. W przypadku zawodów juniorów, opłata startowa jest pobierana podczas zawodów.

Obowiązkiem każdego zawodnika jest przesłanie do biura PZA:

 • licencji IFSC,
 • badań lekarskich,
 • potwierdzenia opłacenia licencji.

Zawodnik zostanie zapisany na zawody dopiero, jeśli biuro PZA potwierdzi, że dokonał opłaty startowej na konto PZA.

1.8. Wycofanie zgłoszenia na zawody IFSC

Zarejestrowanie zawodnika w systemie IFSC tożsame jest z koniecznością wniesienia przez zawodnika opłaty licencyjnej.
Jeżeli PZA wycofa zawodnika na 4 dni przed pierwszym dniem zawodów IFSC, opłata startowa nie jest naliczana. Zgłoszenie KWS chęci wycofania się z zawodów IFSC np. poprzez e-mail nie jest tożsame z tym, że PZA wycofa zawodnika z listy startowej tego samego dnia.

1.9. Wyjazd na zawody

Wyjazdy na zawody powinny być organizowane indywidualnie przez kluby oraz trenerów danego zawodnika.

1.10. Dofinansowania na zawody

Dofinansowanie może otrzymać zawodnik tylko z kadry narodowej oraz będący członkiem klubu zrzeszonego w PZA na podstawie swoich wcześniejszych osiągnięć w zawodach międzynarodowych. Dofinansowania są przyznawane na każde zawody oddzielnie i publikowane przed zawodami na stronie PZA. Dofinansowania na Mistrzostwa Świata Juniorów i Seniorów są przyznawane i zatwierdzane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

1.11. Rozliczenie dofinansowania

Zawodnik ubiegający się o zaliczkę na zawody IFSC przysyła do PZA 14 dni przed wyjazdem prośbę o zaliczkę z kopią potwierdzającą opłatę startową w zawodach, na które dostał dofinansowanie. Rozliczenie z pobranej zaliczki następuje po powrocie z imprezy w ciągu 14 dni, na drukach sprawozdań z imprez zagranicznych.

Nie zastosowanie się do tego terminu, a także brak uiszczania opłat startowych IFSC skutkować będzie zablokowaniem rejestracji na kolejne imprezy IFSC i nie przyznawaniem dofinansowań na kolejne imprezy. Jeżeli zawodnik nie rozliczy się w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do zwrotu zaliczki, dotacji. W przypadku wszelkich wątpliwości co do wypełnienia sprawozdania prosimy o kontakt z biurem PZA.

2. Zawody krajowe

2.1. Uczestnictwo

Każdy zawodnik (lub zespół zawodników) ma prawo startu w zawodach pod poniższymi warunkami:

 • zawodnicy nie mają zaległych zobowiązań finansowych wobec PZA,
 • zawodnicy nie oczekują na decyzję, bądź nie wywiązali się z obowiązków wynikających z zastosowania procedur dyscyplinarnych PZA.

2.2. Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach

Rejestracja zgłoszeń uczestnictwa w zawodach odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie przez klub lub zawodnika oficjalnego, internetowego formularza zgłoszenia w przewidzianym przepisami współzawodnictwa terminie. Dla każdych zawodów PZA terminy nadsyłania zgłoszeń i formularze zgłoszeniowe są podawane na stronie kalendarza imprez PZA. Klub i zawodnicy powinni przestrzegać ostatecznych terminów zgłoszeń udziału zawodników w zawodach ogłaszanych przez PZA w informacjach o zawodach. W przypadku nadesłania zgłoszenia po upływie ostatecznego terminu, PZA obciąża klub/zawodnika dodatkową opłatą. Opłata porządkowa jest przekazywana organizatorowi zawodów.

2.3. Nagrody finansowe

Nagrody pieniężne ustala i przyznaje organizator zawodów.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

[17 kwietnia 2007, Krzysztof Walasek; ostatnia modyfikacja: 15 marca 2016, Arkadiusz Kamiński]

DrukujWersja do druku

W skrócie

Przerwa w pracy Biura PZA
Komisja Wspinaczki Sportowej informuje o przerwie w pracy Biura PZA w dniach od 31 marca do 10 kwietnia 2016 roku. »
Konsultacje kadry w boulderingu - Warszawa 2016
W dniach 09-10 kwietnia w Warszawie odbędą się konsultacje dla zawodników kadry narodowej w boulderingu. »
Licencje i opłaty IFSC 2016
Zawodnicy i trenerzy planujący udział w imprezach międzynarodowych z kalendarza IFSC zobowiązani są do posiadania aktualnych licencji IFSC. »
Konsultacje kadry narodowej na czas w Tarnowie
W dniach 02-03.04.2016 w Tarnowie odbędą się konsultacje kadry narodowej w konkurencji wspinaczki na czas. »
Aktualizacja składu kadry narodowej 2016
Komisja Wspinaczki Sportowej publikuje zaktualizowany oficjalny skłąd kadry narodowej we wspinaczce sportowej na rok 2016 oraz zaktualizowany skład kadry narodowej objętej programem The World Games 2017. »
Puchar Polski SiM — Wrocław 2016
W dniach 2–3 kwietnia we Wrocławiu zostanie rozegrany Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w boulderingu. »
Podsumowanie konsultacji KN na czas w Tarnowie
W dniach 13-14 lutego w Tarnowie odbyły się konsultacje dla zawodników kadry narodowej we wspinaczce na czas w kategoriach wiekowych juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów. »
Mistrzostwa Polski JiJM – Kalisz 2016
W dniu 19 marca, w Kaliszu, w Blokoblisko Bouldering Center odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w boulderingu. »
Kurs konstruktorów dróg PZA
Komisja Wspinaczki Sportowej PZA uruchamia zapisy na kurs konstruktorów dróg PZA. Szkolenie podzielone jest na dwie części: boulderową i w prowadzeniu, odbędzie się w dwóch terminach: w kwietniu i w listopadzie 2016. »
Puchar Młodzików i Dzieci 2016 – kalendarz
Komisja Wspinaczki Sportowej informuje o złożonym dziś wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport wszystkich dzieci” dotyczącego organizacji „Zawodów dla dzieci i młodzieży we wspinaczce sportowej”, zgodnie z wytycznymi i terminami określonymi w ogłoszonym konkursie. »
Aktualności w skrócie
  więcej »
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl