PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Zasady przyjmowania klubów do PZA

W wyniku ramowych ustaleń WZD PZA (24-25.09.2001) Zarząd PZA określa, że warunkiem zgłoszenia kandydatury na członka Polskiego Związku Alpinizmu jest przedstawienie wniosku podpisanego przez 15 osób.

Wymogi formalne zgłoszenia kandydatury obejmują przedstawienie Zarządowi Związku:

 1. Formalnego zgłoszenia kandydatury z powołaniem się na § 8, ust. 2 i 3 Statutu PZA.
 2. Protokołu zebrania organizacyjnego wraz z załączoną listą obecności.
 3. Listy osób będącymi członkami założycielami z podanymi w niej:
  • imieniem i nazwiskiem,
  • miejscem zamieszkania,
  • dotychczasową przynależność klubową (jeśli taka była).
 4. Deklaracji indywidualnych członków założycieli, uznających zgłaszaną organizację za macierzystą, potwierdzonych przez dotychczasową organizację macierzystą, do której ewentualnie należeli.
 5. Listy osób, które zgłosiły akces do nowo powstającego klubu.
 6. Zatwierdzonego statutu organizacji (organizacje posiadające osobowość prawną) lub regulaminu (organizacje nie posiadające osobowości prawnej).
 7. Odpisu aktu rejestracji (w wypadku klubów posiadających osobowość prawną ) lub zgody jednostki nadrzędnej (w przypadku organizacji nie posiadającej osobowości prawnej).
 8. Statutu jednostki nadrzędnej (w przypadku organizacji nie posiadającej osobowości prawnej).
 9. Składu Zarządu z podaniem funkcji i adresami wymienionych w nim osób oraz skład Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej (Sądu Koleżeńskiego).
 10. Jedna osoba nie może pełnić funkcji we władzach różnych organizacji zrzeszonych w PZA, chyba że uzyska pisemną zgodę zainteresowanych organizacji, oraz Zarządu PZA.
 11. Opłata wpisowa dla nowo przyjmowanych Klubów wynosi 1000,00 PLN, a składka roczna 12,00 PLN (od jednej osoby - członka; 10,00 PLN na konto bankowe PZA nr 48 150011261211200939060000 i 2,00 PLN na konto Funduszu Berbeki nr 79 213000042001058454580001).


[31 października 2005, ostatnia modyfikacja: 27 listopada 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl